farakhan

فراخوان مقاله برای شماره‌ی دوم پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان

آیا عمر شعر نوجوان در ایران به پایان رسیده؟ شعر نوجوان در ایران شعری خاص است که از یک سو با شعر کودک مرز بندی آشکار دارد و از سوی دیگر با شعر بزرگسال. برخی از صاحب نظران معتقدند که پدیده‌ای به نام شعر نوجوان ممکن نیست و آن‌چه به این نام عرضه می‌شود، مورد توجه نوجوانان قرار نمی‌گیرد. از سوی دیگر برخی با ارجاع به دوره‌هایی نشان می‌دهند که شعرنوجوان در مقاطعی از رونق برخوردار بوده و هنوز هم از آثار برخی از شاعران این حوزه استقبال می‌شود. شاید بتوان با توجه به این موضوع نتیجه گرفت که شعر نوجوان هم ممکن است و هم می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد، اما احتمالا در شعرنوجوان ما ویژگی‌ها یا آسیب‌هایی دیده می‌شود که با مخاطبان ارتباط برقرار نمی‌کند. از سوی دیگر برخی، وضعیت نشر کتاب‌های کودک و نوجوان را نیز در کم رمقی شعر نوجوان موثر می‌دانند آنچه مسلم است در…