NO-2

تصویرگری شعر کودک و نوجوان

سحر ترهنده بودن یا نبودن تصویر وجود تصویر در کتاب‌های شعر کودکان، امری بحث برانگیز و مورد مناقشه است. متخصصان، شعر را زبان طبیعی کودک می‌دانند و بر این اعتقادند که شاعران به دلیل روحیاتی مانند مرکزگرایی، جان‌دارپنداری و شیفتگی به بازی، شباهت بسیاری با کودکان دارند و در واقع پهنه‌ٔ شعر وامدار دوران کودکی است و به همین دلیل است که کودکان با شعر رابطه‌ای طبیعی برقرار می‌کنند (قزل‌ایاغ، ص۲۲۲). مخالفان حضور تصویر در کتاب‌های شعر کودک، با تأکید بر این نظر عنوان می‌دارند که شعر پدیدهٔ هنری مستقلی است که به کمک تصاویر شاعرانهٔ خود در قالب زبانی ملموس و عاطفی با کودک ارتباط برقرار می‌کند. در این میان تصویرهایی که تنها به ترسیم عوامل عینی شعر می‌پردازند یا سطحی‌ترین لایه‌های شعر را دستمایه قرار می‌دهند، نه تنها کمکی به درک تخیل شاعرانه نمی‌کنند، بلکه برعکس راه تخیل فرد را می‌بندند و باعث یکسان‌سازی برداشت‌ کودکان می‌شوند. با…